Regulamin konkursu Aktywność – Fachowe Instalacje

REGULAMIN KONKURSU Pod nazwą „AKTYWNOŚĆ 2024”

§1

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu pod nazwą Aktywność 2024 zwanego dalej „Konkursem” jest Arka Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 5, 76-004 Sianów,
posiadająca numer NIP 669-22-24-025 ( zwana dalej „Organizatorem” ).
2. Organizator przeprowadza Konkurs na FB w Grupie „ Fachowe Instalacje”.
3. Niniejszy Regulamin Konkursu zwany dalej „Regulaminem” normuje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, w tym wyłanianie zwycięzcy oraz prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Konkursu. Link do treści Regulaminu znajduje się w poście na FB, zapowiadającym Konkurs.
4. Poza postanowieniami zawartymi w Regulaminie, obowiązujące będą także komunikaty i informacje w sprawie Konkursu, pochodzące od Organizatora ogłoszone na FB w Grupie „Fachowe Instalacje” lub informacje kierowane bezpośrednio do uczestników.
5. Zadanie konkursowe polega na wykazaniu się Uczestnika największą aktywnością na FB w Grupie „Fachowe Instalacje” (dalej zwanej Grupą) w postaci zamieszczania postów, komentarzy oraz lajków. Aktywność na FB w Grupie mierzona będzie odrębnie dla każdego miesiąca, i za każdy miesiąc w czasie trwania Konkursu Organizator przyzna jedną nagrodę dla tego Uczestnika, który będzie najbardziej aktywny w tym okresie (dalej jako „nagroda miesięczna”).
6. Konkurs trwa od dnia 01.01.2024 do dnia 31.12.2024.r. (dalej „Czas Trwania Konkursu”).
7. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa Komisja Konkursowa, a jej decyzje są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu przez Uczestników.
9. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny.
10. Administratorem danych osobowych zgromadzonych w związku z Konkursem jest Arka Sp. z o.o. Dane osobowe uczestników Konkursu przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Administrator przetwarza dane osobowe Uczestników (oraz ich przedstawicieli ustawowych), takie jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania i nick, uzyskane w związku z organizacją Konkursu przez Administratora danych.Administrator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest:

– umożliwienie uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału,
– umożliwienie przeprowadzenia Konkursu,
– opublikowanie informacji o laureatach, archiwizacja dokumentów.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i do wniesienia sprzeciwu ich przetwarzania po zakończeniu Konkursu. Jeśli Uczestnik uzna, że w jakikolwiek sposób reguły przetwarzania jego danych osobowych zostały naruszone, to przysługuje mu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Skargę należy złożyć bezpośrednio do organu nadzorczego i opisać w niej jakie działania uznaje się za naruszające prawa lub wolności. Szczegółowe informacje dotyczące Polityki Prywatności Organizatora można przeczytać tutaj: https://arkainstalacje.pl/o-firmie-arka/rodo/informacja-o-ochronie-danych-osobowych/
11. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19
listopada 2009 r.

§2
Uczestnicy Konkursu

1. Konkurs adresowany jest do wszystkich osób fizycznych, które są członkami Grupy i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby, które posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą brać udział w Konkursie, po wyrażeniu zgody przez przedstawiciela ustawowego.
2. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki zawarte w Regulaminie Konkursu „Aktywność 2024”.
3. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty współpracujące przy realizacji akcji marketingowej oraz ich małżonkowie, krewni i powinowaci w linii prostej
pierwszego stopnia.

§3
Prawa organizatora

Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne związane z działaniem dostawców usług internetowych, w tym serwisu FB, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.

§4
Zasady Konkursu i przyznawania nagród

1. Nagrodę miesięczną otrzyma Uczestnik, który w okresie danego miesiąca kalendarzowego (od pierwszego dnia miesiąca od godziny 00.01 do ostatniego dnia w danym miesiącu do godziny 23.59) wykaże się największą aktywnością na FB na grupie „ Fachowe Instalacje”. W przypadku jednakowej aktywności więcej niż jednego Uczestnika w danym miesiącu, o przyznaniu nagrody decyduje większa liczba zamieszczonych postów, komentarzy oraz lików.
2. Informacja o rodzaju oraz wartości danej nagrody miesięcznej zostanie opublikowana przez Organizatora każdorazowo w drodze odrębnego Komunikatu na FB w Grupie, najpóźniej do 10 dnia miesiąca, za który jest przyznawana.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do nie wliczania do aktywności Uczestnika komentarzy, które sugerują naruszenie prawa, moralności lub dobrych obyczajów, godności lub praw osób trzecich, w tym w szczególności zawierające elementy związane z przemocą, dyskryminacją, nagością, narkotykami, nałogami i pornografią.
4. Wyliczenia miesięcznej aktywności Uczestników dokonuje Komisja Konkursowa w składzie ustalonym przez Organizatora. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie podlega reklamacji ani zaskarżeniu przez Uczestników.
5. Ogłoszenie wyniku Konkursu z danego miesiąca odbędzie się poprzez publikację na FB w Grupie „ Fachowe Instalacje” imienia i nazwiska laureata, najpóźniej w terminie do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który przyznana jest nagroda.
6. Nagroda zostanie przesłana na adres zamieszkania laureata podany Organizatorowi / Administratorowi Grupy, w terminie 14 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu z danego miesiąca.
7. Brak możliwości wydania nagrody z powodu niepodania danych adresowych laureata, albo podania nieprawidłowych danych, skutkować będzie przejściem nagrody na rzecz Organizatora.
8. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zamiany nagrody na inną rzecz ani na ekwiwalent pieniężny.

§5
Postanowienia końcowe

1. Uczestnikom nagrodzonym w Konkursie oprócz nagrody przewidzianej Regulaminem nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie, ani roszczenie.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wydania nagrody z przyczyn leżących po stronie laureata Konkursu.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestników.
4. Wątpliwości powstałe w trakcie trwania Konkursu dotyczące jego zasad rozstrzyga Organizator. Jego decyzja ma charakter ostateczny i nie podlega zaskarżeniu.
5. W kwestiach nieobjętych postanowieniami Regulaminu, stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego.
6. Wszelkie spory związane z realizacją Konkursu, których strony nie zdołają rozstrzygnąć polubownie, podlegać będą rozpoznaniu przez właściwy sąd powszechny.