Regulamin konkursu FOTO INSTALACJE

REGULAMIN KONKURSU

Pod nazwą FOTO INSTALACJE

 • 1

Postanowienia ogólne

 

 1. Organizatorem konkursu pod nazwą FOTO INSTALACJE, zwanego dalej „Konkursem” jest Arka Sp. z o.o. , ul. Ogrodowa 5, 76-004 Sianów, posiadająca numer NIP 669-22-24-025(zwana dalej „Organizatorem”).
 2. Organizator przeprowadza Konkurs na FB w Grupie „ Fachowe Instalacje”.
 3. Niniejszy Regulamin Konkursu zwany dalej „Regulaminem” normuje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, w tym wyłanianie zwycięzcy oraz prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Konkursu. Link do treści Regulaminu znajduje się w poście na FB, zapowiadającym Konkurs.
 4. Poza postanowieniami zawartymi w Regulaminie, obowiązujące będą także komunikaty i informacje w sprawie Konkursu, pochodzące od Organizatora ogłoszone na FB w Grupie „Fachowe Instalacje” lub informacje kierowane bezpośrednio do uczestników.
 5. Zadanie konkursowe polega na zrobieniu zdjęcia produktom z oferty Organizatora: dowolne produkty z oferty firmy Arka oraz na zamieszczeniu wykonanego zdjęcia na FB w Grupie „Fachowe Instalacje” pod postem informującym o Konkursie. Nagrodzone zostanie jedno najładniejsze zdjęcie, na którym widoczny i rozpoznawalny jest fotografowany obiekt.
 6. Konkurs trwa od dnia 11.03.2024 r. do dnia 15.03.2024 r. do godziny 23.59 (dalej „Czas Trwania Konkursu”).
 7. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa Komisja Konkursowa, a jej decyzje są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu przez Uczestników.
 8. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny.
 9. Administratorem danych osobowych zgromadzonych w związku z Konkursem jest Arka Sp. z o.o. Dane osobowe uczestników Konkursu przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Administrator przetwarza dane osobowe Uczestników (oraz ich przedstawicieli ustawowych), takie jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania i nick, uzyskane w związku z organizacją Konkursu przez Administratora danych. Administrator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest:

– umożliwienie uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału,

– umożliwienie przeprowadzenia Konkursu,

– opublikowanie informacji o laureatach, archiwizacja dokumentów.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i do wniesienia sprzeciwu ich przetwarzania po zakończeniu Konkursu. Jeśli Uczestnik uzna, że w jakikolwiek sposób reguły przetwarzania jego danych osobowych zostały naruszone, to przysługuje mu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Skargę należy złożyć bezpośrednio do organu nadzorczego i opisać w niej jakie działania uznaje się za naruszające prawa lub wolności. Szczegółowe informacje dotyczące Polityki Prywatności Organizatora można przeczytać ​tutaj:  https://arka-instalacje.pl/o-firmie-arka/rodo/informacja-o-ochronie-danych-osobowych/

 1. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r.

 

 • 2

Uczestnicy Konkursu

 

 1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby, które posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą brać udział w Konkursie, po wyrażeniu zgody przez przedstawiciela ustawowego.
 2. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki zawarte w Regulaminie Konkursu „FOTO INSTALACJE”.
 3. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty współpracujące przy realizacji akcji marketingowej oraz ich małżonkowie, krewni i powinowaci w linii prostej pierwszego stopnia.
 4. Uczestnikami Konkursu są osoby, które spełnią warunki wskazane w Regulaminie oraz zamieszczą zdjęcie konkursowe na FB w Grupie „ Fachowe Instalacje” w Czasie Trwania Konkursu, co jest równoznaczne ze zgłoszeniem udziału Uczestnika w Konkursie .

 

 • 3

Prawa organizatora

 

Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne związane z działaniem dostawców usług internetowych, w tym serwisu FB, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.

 

 • 4

Zasady przyznawania nagród w konkursie

 

 1. Wyboru najładniejszego zdjęcia spośród wykonanych przez Uczestników, którzy spełniają warunki Konkursu, dokonuje Komisja Konkursowa w składzie ustalonym przez Organizatora. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie podlega reklamacji ani zaskarżeniu przez Uczestników.
 2. Wybór i ogłoszenie zwycięzcy Konkursu poprzez publikację jego imienia i nazwiska na FB w Grupie „ Fachowe Instalacje” nastąpi w ciągu 5 dni od zakończenia Konkursu.
 3. Nagrodą dla zwycięzcy Konkursu jest: odkurzacz pionowy Adler o wartości 499 PLN brutto
 4. Warunkiem otrzymania nagrody jest przesłanie Organizatorowi konkursu mailowo na adres b.zwolak@arka-instalacje.pl swojego adresu zamieszkania do wysyłki nagrody w terminie 7 dni od opublikowania wyniku Konkursu.
 5. W przypadku nie przesłania Organizatorowi wymaganych danych w terminie i drogą określoną przez Organizatora w Regulaminie, nagroda przechodzi na rzecz Organizatora.
 6. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zamiany nagrody na inną rzecz ani na ekwiwalent pieniężny.

 

 • 5

Postanowienia końcowe

 

 1. Uczestnikom nagrodzonym w Konkursie oprócz nagrody przewidzianej Regulaminem nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie, ani roszczenie.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wydania nagrody z przyczyn leżących po stronie laureata Konkursu.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem

nieprawdziwych danych przez Uczestników.

 1. Wątpliwości powstałe w trakcie trwania Konkursu dotyczące jego zasad rozstrzyga Organizator. Jego decyzja ma charakter ostateczny i nie podlega zaskarżeniu.
 2. W kwestiach nie objętych postanowieniami Regulaminu, stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory związane z realizacją Konkursu, których strony nie zdołają rozstrzygnąć

polubownie, podlegać będą rozpoznaniu przez właściwy sąd powszechny.